1. Home
  2. /
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 De Offline Fabriek is een eenmanszaak die zich ten doel stelt Grafisch ontwerp.

1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van De Offline Fabriek en De Offline Fabriek de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen De Offline Fabriek en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door De Offline Fabriek en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende Grafisch ontwerp, alsmede alle andere door De Offline Fabriek ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de website http://www.deofflinefabriek.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en offertes van De Offline Fabriek en op alle door De Offline Fabriek gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.

2.2 Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die zijn verstrekt aan De Offline Fabriek, en voor meerwerk.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door Opdrachtgever, waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij tegenstrijdigheden deze Voorwaarden.

2.4 De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2.5 Indien een deel van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Hetzelfde geldt indien en voor zover zou blijken dat bepaalde niet-Nederlandse wet- en/of regelgeving van toepassing is op c.q. van invloed is op de uitwerking van deze Voorwaarden en dit nadelig is voor De Offline Fabriek.

2.6 Indien Opdrachtgever kwalificeert als consument zoals bedoeld in artikel 6:230g BW geldt het navolgende. Indien een deel van deze Voorwaarden als strijdig met consumentenwetgeving nietig, vernietigbaar, onverbindend en/of anderszins als onredelijk zal worden beschouwd, zal het overige deel van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onverbindend en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, omdat deze verder reikt dan wat wettelijk is toegestaan of als redelijk wordt beschouwd, terwijl die bepaling geldig of afdwingbaar zou zijn indien de bewoording daarvan zou worden aangepast, de duur daarvan ingekort en/of de reikwijdte daarvan beperkt, zal de betreffende bepaling gelden met inachtneming van die aangepaste bewoording, duur en/of reikwijdte voor zover noodzakelijk om die bepaling geldig te doen zijn.

2.7 Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden, door De Offline Fabriek te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van Opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking op te eisen.

2.8 In geval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen taalversies van deze Voorwaarden, prevaleert de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. In geval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen deze Voorwaarden en een offerte en/ofovereenkomst, prevaleert de offerte of overeenkomst.

2.9 De administratie en gespecificeerde opgaves van De Offline Fabriek zijn, behoudens tegenbewijs, bindend voor Opdrachtgever. Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever zijn de administratieve gegevens van De Offline Fabriek beslissend, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. De op de factuur vermelde aantallen, maten en overige kenmerken c.q. specificaties zijn juist, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

2.10 De vorderingen van Opdrachtgever op De Offline Fabriek zijn niet overdraagbaar, verpandbaar of anderszins vatbaar voor bezwaring of overdracht, onder welke titel dan ook. Deze beperkingen gelden zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk.

2.11 De Offline Fabriek is bevoegd om haar rechten uit hoofde van een offerte of overeenkomst dan wel haar rechtsverhouding op grond daarvan over te dragen, te cederen of te bezwaren. Opdrachtgever wordt geacht daar reeds nu voor alsdan toestemming voor te hebben gegeven en verplicht zich ertoe om De Offline Fabriek steeds te voorzien van alle daarvoor vereiste medewerking, assistentie, informatie, documenten en gegevens.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Offline Fabriek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

3.1 De door De Offline Fabriek gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 14 dagen (tenzij anders aangegeven), doch zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die De Offline Fabriek niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

3.4 Kennelijke vergissingen in offertes of overeenkomsten ontheffen De Offline Fabriek van haar nakomings- of ongedaanmakingsverplichtingen, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Indien in een offerte meerdere diensten en/of producten worden aangeboden, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft Opdrachtgever niet het recht om slechts een deel van de aangeboden diensten en/of producten te aanvaarden, ongeacht of in de betreffende offerte per product en/of dienst een prijs wordt genoemd.

3.6 Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en De Offline Fabriek niettemin met instemming van Opdrachtgever een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De Offline Fabriek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Offline Fabriek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Offline Fabriek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Offline Fabriek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Offline Fabriek zijn verstrekt, heeft De Offline Fabriek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De Offline Fabriek is te allen tijde gerechtigd tot levering in delen.

4.5 De Offline Fabriek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Offline Fabriek is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel gegevens die door Opdrachtgever zijn goedgekeurd nadat De Offline Fabriek deze ter controle en goedkeuring heeft voorgelegd. Immers, op De Offline Fabriek rust een inspanningsverplichting.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Offline Fabriek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever De Offline Fabriek schriftelijk in gebreke te stellen, en een redelijke termijn van tenminste vier werken voor nakoming te bieden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Offline Fabriek zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 De Offline Fabriek heeft het recht om een verzoek door Opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst af te wijzen, indien zij dit verzoek vanwege haar inhoud en/of moment van indiening niet redelijk acht.

6.4 Tussentijdse eenzijdige wijzigingen van deze Voorwaarden door De Offline Fabriek zijn te allen tijde toegestaan. Bij tussentijdse wijzigingen van deze Voorwaarden heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen. De meest actuele versie van deze voorwaarden is beschikbaar via de website van De Offline Fabriek.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt De Offline Fabriek zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door De Offline Fabriek verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., mogen uitsluitend worden gebruikt door de opdrachtgever op de wijze zoals door partijen bedoeld, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Offline Fabriek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3 De Offline Fabriek behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

9.1 Indien Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing.

9.2 Overeenkomsten kunnen door Opdrachtgever niet worden opgezegd, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming hebben bereikt omtrent de schadeloosstelling die Opdrachtgever aan De Offline Fabriek verschuldigd is voor een door De Offline Fabriek geaccepteerde opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever.

9.3 De Offline Fabriek is tot aan het tijdstip dat levering van de diensten en/of producten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Opzegging geschiedt schriftelijk. Indien Opdrachtgever volgens De Offline Fabriek te laat verzoekt om een wijziging van de overeenkomst of op enig moment verzoekt om een wijziging die naar het oordeel van De Offline Fabriek te ingrijpend is, kwalificeert dit als een gegronde reden zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 De vorderingen van De Offline Fabriek op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - Opdrachtgever is in staat van faillissement gesteld, heeft surseance van betaling aangevraagd of na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden geven De Offline Fabriek goede grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - Indien De Offline Fabriek Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; - Opdrachtgever is in verzuim komen te verkeren ex artikel 13.2. In dat geval wordt het volledige nog verschuldigde honorarium ineens opeisbaar.

10.2 In de genoemde gevallen is De Offline Fabriek bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Offline Fabriek schadevergoeding en de boeterente als bedoeld in artikel 13.2 te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Offline Fabriek.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal De Offline Fabriek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Offline Fabriek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

12.1 Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Offline Fabriek, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door De Offline Fabriek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

13.2 Bij het uitblijven van betaling verkeert Opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van De Offline Fabriek en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens De Offline Fabriek onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

14.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd: - over de eerste €3.000,- 15% - over het meerdere tot €6.000,- 10% - over het meerdere tot €15.000,- 8% - over het meerdere tot €60.000,- 5% - over het meerdere 3%

14.2 Indien De Offline Fabriek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien De Offline Fabriek aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

15.1 De Offline Fabriek kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. De Offline Fabriek heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

15.2 De aansprakelijkheid van De Offline Fabriek, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

15.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Offline Fabriek beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.4 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorarium.

15.5 De Offline Fabriek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Offline Fabriek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Offline Fabriek niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16.2 De Offline Fabriek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat De Offline Fabriek haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Offline Fabriek opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Offline Fabriek niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien De Offline Fabriek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

17.1 De (kanton)rechter in de woonplaats van De Offline Fabriek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft De Offline Fabriek het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op alle door De Offline Fabriek verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten en al hetgeen daarmee verband houdt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en/of andere internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van situaties die door slechts één van de partijen wordt beschouwd als een geschil en geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Voorwaarden en/of een overeenkomst, zullen – onverminderd het recht op cassatie – bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

18.3 Indien Opdrachtgever is gevestigd, kantoor houdt en/of handel drijft in een land dat geen lid is van de Europese Unie en/of ingeval van een situatie die niet valt onder de reikwijdte van de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van 12 december 2012 of een equivalent daarvan, is De Offline Fabriek onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel bevoegd een geschil voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomstig het Arbitragereglement van dat instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. Het scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage zal zijn Eindhoven, Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal.

18.4 Indien en zodra De Offline Fabriek een procedure aanhangig heeft gemaakt bij het Nederlands Arbitrage Instituut is deze instantie bij uitsluiting bevoegd om het betreffende geschil te beslechten en is de Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant niet langer bevoegd.

18.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is De Offline Fabriek voorts bevoegd om zich, in het geval van een grensoverschrijdende incasso, te richten tot een andere ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Made with by Lex